• O firmie

  PROFIL DZIAŁALNOŚCI

  Jesteśmy pasjonatami „starych murów”. Swoją działalność koncentrujemy na ofercie kupna powierzchni strychów od Wspólnot Mieszkaniowych będących właścicielami kamienic z wartością historyczną, architektoniczną, bądź lokalizacyjną. Ze względu na umiejscowienie naszej działalności preferujemy kamienice w centrum Warszawy. Dysponujemy sprawdzonym zapleczem architektów, wykonawców i ekspertów w danych dziedzinach. Przywiązujemy ogromną wagę do aspektów wizualnych, historycznych, technicznych jak i jakości wykorzystywanych materiałów oraz bezpieczeństwa robót. W zależności od lokalizacji i potencjału określonego budynku, w zamian za możliwość jego nadbudowy i w ramach wynegocjowanej kwoty pieniędzy proponujemy Wspólnotom przeprowadzenie kompleksowej renowacji kamienicy lub wpłaty gotówki na Fundusz Remontowy.

  UDZIAŁOWCY

  Spółkę S.Wańska i Wspólnicy sp.k założyła W 2010 r. Sylwia Wańska (komplementariusz) z Olivierem Walleartem. W 2012 r. dołączyła jako drugi (obok Oliviera Wallearta) komandytariusz spółka O.W. SARL. Wszyscy kładziemy nacisk na etykę biznesu. Pragniemy, aby nasze działania były transparentne i na każdym etapie inwestycji jesteśmy gotowi do spotkań i rozmów z osobami zainteresowanymi. Wierzymy, że przejrzystość działań, szczerość, właściwa komunikacja i profesjonalizm prowadzą do wypracowania takich ścieżek działania, które dadzą satysfakcję każdej z zainteresowanych stron. Jesteśmy otwarci, a nawet oczekujemy współpracy, sugestii i pomysłów od osób zainteresowanych danym projektem na każdym etapie jego realizacji. Inspiracje czerpiemy z wielu źródeł; czasami od samych mieszkańców, czasami od pracowników Stołecznego Konserwatora Zabytków, Wydziału Architektury, architektów, inżynierów, budowlańców, a czasami proponujemy rozwiązania i pomysły, które sprawdziły się w podobnych realizacjach na zachodzie Europy, ale jeszcze nie zostały wykorzystane u nas. Nadrzędnym celem, który nam przyświeca jest takie wykorzystanie powierzchni, aby dzięki środkom uzyskanym z jej sprzedaży podnieść wartość zarówno samego budynku jak i poszczególnych lokali oraz dać mieszkańcom poczucie, że „było warto”.


  Sylwia Wańska – koordynatorka projektów, komplementariusz spółki i jednoosobowa jej reprezentacja. Inicjatorka firmy. Zaangażowana w architektoniczne, techniczne, formalne, społeczne i finansowe aspekty inwestycji. Skłonna do negocjacji i wypracowania rozwiązań przynoszących korzyść dla wszystkich zainteresowanych stron. Przeprowadzała inwestycje na Żelaznej 32/róg Siennej – 9 500 m2, Popularnej 19, Mokotowskiej 9, Miedzianej 19 i Nowolipki 14/róg Jana Pawła II


  Olivier Wallaert – inwestor francuski. Komandytariusz spółki. Swoją działalność w Polsce rozpoczął w 1994 r, w branży opakowań szklanych - firma Euroverlux; butelki do wódek Belveder, Chopin, Królewska i inne, sprzedał firmie Saint Gobain w 2007 r. Angażujący swoje aktywa w realizacje developerskich projektów od 2005 r. Założył spółkę Cedic - zakup gruntu przy ul. Żelaznej 32/róg Siennej w Warszawie z zabudową komercyjną 2 500 m² („Fenix”), uzyskanie pozwolenie na rozbiórkę, projekt architektoniczno – budowlany oraz prawomocne pozwolenie na budowę ok. 10 000 m² powierzchni użytkowej. Sprzedany w 2008 r. developerowi Europlan. Kolejne inwestycje to budowa osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Rakowieckiej we Wrocławiu – zakończona i sprzedana oraz osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Unruga także we Wrocławiu

  .

  O.W. SARL – Komandytariusz. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców, której jedynym udziałowcem jest Olivier Wallaert.
 • Proces inwestycyjny

  Biegła znajomość poszczególnych aktów prawnych ( „Prawo Budowlane”, „Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, rozporządzenie Ministra Infrastruktury „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy…”, Ustawa o „planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, ustawa o „własności lokali”, „kodeks postępowania administracyjnego”, ustawa o „ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”) sprawia, że jesteśmy w stanie tak zaplanować i zorganizować cały proces aby maksymalnie skrócić czas jego przeprowadzenia. Na każdym etapie kontrolujemy postępy inwestycji zarówno pod kątem technicznym jak i formalnym i merytorycznym.


  PRZYKŁADOWY SCHEMAT WSPÓŁPRACY

  1. Prawomocna Uchwała Wspólnoty wyrażająca zgodę na sprzedaż powierzchni strychu (i/lub renowację poszczególnych części kamienicy) oraz konieczne pełnomocnictwa dla Zarządu Wspólnoty.
  2. Złożenie oferty na zakup powierzchni strychu (i/lub renowację poszczególnych części kamienicy)
  3. Podpisanie przez uprawniony do tego Zarząd umowy intencyjnej określającej wstępne warunki realizacji inwestycji
  4. Prawomocna Uchwała Wspólnoty w formie aktu notarialnego dotycząca wyboru Inwestora
  5. Złożenie pisma do Wydziału Architektury o zgodność planowanego zamierzenia inwestycyjnego z Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku złożenie wniosku o ustalenie Warunków Zabudowy. W przypadku wystąpienia o WZ odpowiedni Urząd w procesie ich wydawania ustala m.in. tzw. strony postępowania i informuje je o ich wydaniu. Strony te (np. sąsiednie Wspólnoty) mogą zaskarżyć w/w dokument odwołując się do Samorządowej Komisji Odwoławczej, co przedłuża okres uprawomocnienia się dokumentu.
  6. Wykonanie koniecznych ekspertyz, wystąpienie do gestorów sieci z wnioskami o wydanie warunków technicznych podłączenia mediów, uzyskanie wytycznych od Stołecznego Konserwatora Zabytków (o ile powyższe uzgodnienia nie zostały uzyskane na wcześniejszych etapach),
  7. Wykonanie 3 koncepcji architektoniczno-budowlanych. Przedstawienie ich Zarządowi Wspólnoty i osobom zainteresowanym oraz wspólny wybór jednej z nich do wykonania projektu architektoniczno-budowlanego
  8. Projekt architektoniczno-budowlany oraz wykonawczy. Uzgodnienia projektu ze SKZ, uzgodnienie z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej odstępstw od przepisów p-poż, ewentualne przyłączenie (wykup) części gruntu działki sąsiedniej pod zewnętrzną budowę windy, dzierżawa gruntu pod zaplecze budowy od Zarządców danej działki, uzgodnienia z Wydziałem Zasobów Lokalowych nowego podziału ułamkowych części gruntu w związku z powstaniem nowych lokali.
  9. Złożenie kompleksowego projektu w celu uzyskania pozwolenia na budowę
  10. Uprawomocnienie się pozwolenia na budowę
  11. Podpisanie z Zarządem Wspólnoty umowy przedwstępnej przyrzeczenia sprzedaży oraz użyczenia powierzchni do nadbudowy – forma aktu notarialnego. Roszczenie o przeniesienie odrębnej własności lokalu musi zostać ujawnione w KW nieruchomości.
  12. Powiadomienie odpowiednich organów o terminie rozpoczęcia robót. Ustanowienie kierownika robót budowlanych, powołanie Inspektora robót budowlanych zarówno ze strony Inwestora jak i Wspólnoty Mieszkaniowej. Wpis do dziennika budowy.
  13. Prace budowlane związane z nadbudową, przebudową, adaptacją – zgodnie z ostatecznym pozwoleniem na budowę
  14. Zawiadomienie odpowiednich organów o zakończeniu budowy. Odbiory.
  15. Wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (wraz z niezbędnymi dokumentami)
  16. Decyzja o pozwolenie na użytkowanie i zaświadczenia o samodzielności lokali i ich wyodrębnienie.
  17. Podpisanie przez strony umowy przyrzeczonej w formie aktu notarialnego. Ostateczne przeniesienie na rzecz Inwestora własności powstałych mieszkań. Zmiana wpisów w KW lokalowej i nieruchomości. Ostateczne rozliczenie.


 • Realizacje

  Popularna 19. Kamienica znajduje się w dzielnicy Włochy w Warszawie, na działce nr 101/20 obręb 2-08-10. Działka znajduje się w obrębie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Stawy. Budynek wpisany do wykazu zabytków nieruchomych m.st. Warszawy. Przebudowa polegała na wzmocnieniu drewnianego stropu nad ostatnią kondygnacją oraz całkowitej przebudowie dachu (zmiana konstrukcji, wymiana więźby dachowej, pokrycia, obróbek blacharskich itp.), odbudowa ścianek kolankowych, kominów, podciągnięcie pionów, wyznaczenie stref przeciw pożarowych. W wyniku przebudowy uzyskaliśmy 111 m² PUM-u. Oddane do użytku w 2012 r.

   
   
   
   
   

  Mokotowska 9. Kamienica znajduje się w dzielnicy Śródmieście w Warszawie, na działce ew. nr 121 z obr. 5-05-06. Działka znajduje się w obrębie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon stacji metra Politechnika” i oznaczona w tym planie symbolem UM58. Budynek jest wpisany do wykazu zabytków nieruchomych m.st. Warszawy. Układ urbanistyczny ulicy Mokotowskiej jest wpisany do rejestru zabytków m.st. Warszawy pod nr 312. Szczególna ochrona dotyczy wyglądu ulicy, a tym samym frontowej elewacji budynku od ul. Mokotowskiej. Zgodnie z wytycznymi SKZ nadbudowa będzie cofnięta od lica budynku o 1 m i zachowa dach mansardowy. Powierzchnia przeznaczona do nadbudowy to ok. 300 m², na której powstaną 4 mieszkania o łącznej powierzchni ok. 230 m². Za uzyskane pieniądze Wspólnota planuje wymianę pionów, montaż windy zewnętrznej, remont klatek schodowych oraz elewacji budynku.


   

  Miedziana 16. Kamienica znajduje się w dzielnicy Śródmieście w Warszawie, na działce ew. nr 41 z obr. 6-01-07. Dla działki nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kamienica nie jest uwzględniona w rejestrze zabytków (szczególna ochrona konserwatorska), ale znajduje się w wykazie zabytków nieruchomych m.st. Warszawy. Budynek posiada 5 kondygnacji, 23 lokale mieszkalne i 3 lokale usługowe. Planowana inwestycja przewiduje nadbudowę 2 kondygnacji. Wysokość elewacji budynku z nadbudową będzie równa z wysokością elewacji sąsiedniego budynku w pierzei i o adresie Miedziana 14 i będzie wynosiła ok. 22 m - elewacja i 26 m – kalenica. Obecnie jest to odpowiednio 18 m i 22m. Powierzchnia do zabudowy to 380 m², na której powstanie 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań równej 480 m². W zamian za możliwość nadbudowy przeprowadzamy kompleksowy remont budynku; wymiana schodów w oficynach, remonty klatek schodowych, wymiana pionów, stolarki, ocieplenie budynku, remont elewacji, wymiana balkonów, montaż zewnętrznej windy osobowej.


   

  Nowolipki 14/róg Jana Pawła II. Budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje się w dzielnicy Wola w Warszawie na działce ew.nr 34 z obr. 6-02-05. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obiekt znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków m.st. Warszawa. Powierzchnia do nadbudowy to ok. 370 m². Projektowana nadbudowa zostanie odsunięta od lica wewnętrznego attyki o około 120 cm , a jej front będzie przewyższał attykę o około 40 cm. Zostaną zachowane zabytkowe tralki. Tylna część nadbudowy będzie równa z istniejącą nadbudową. W wyniku nadbudowy powstanie ok. 280 m² powierzchni użytkowej mieszkań z obszernymi tarasami. Za uzyskane fundusze Wspólnota planuje remont elewacji budynku.

  POZOSTAŁE PROJEKTY BUDOWLANE

  - Żelazna 32 róg Siennej w Warszawie. Budynek FENIX. www.europlan.pl 

  - Rakowiecka we Wrocławiu. Osiedle domków jednorodzinnych. www.apartamentyrakowiecka.pl

  - Unruga we Wrocławiu. Osiedle domków jednorodzinnych. www.unruga.com.pl


 • Partnerzy

 • Kontakt

  S.Wańska i Wspólnicy Sp.k

  ul. Popularna 19/13,
  02-473 Warszawa


  NIP: 1080010253
  REGON: 142782662
  KRS: 0000376789

  Tel: 607 565 482
  E-mail: biuro@wanskanadbudowy.pl

  Formularz kontaktowy

 • Terms & Conditions

 • Privacy policy